PR Towards better quality of life, GNT Pharma

언론보도

[이데일리] "올해 뇌졸중 치료제 허가 신청"… 지엔티파마, 상장 가능성은

페이지 정보

profile_image

작성자 GNTPharma

조회 3,040회 작성일 2023-02-23 16:57

본문

fce43a1467444c4bb3059a1f64ba635d_1677139033_2761.jpg
 
fce43a1467444c4bb3059a1f64ba635d_1677138972_5801.png
fce43a1467444c4bb3059a1f64ba635d_1677139820_6728.png